BAN LÃNH ĐẠO

1. CHI CỤC TRƯỞNG: Bà Lê Thị Kim Ngân

Điện thoại: 0252. 3822766

Email:nganltk@skhcn.binhthuan.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của Chi cục theo chế độ thủ trưởng và theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh quy định.

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương do Sở KH&CN và Tổng cục giao.

- Chủ tài khoản thứ nhất.

- Theo dõi hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng huyện Đức Linh, Tánh Linh, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết.

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

+ Hoạt động quản lý đo lường;

+ Công tác quản lý tài chính;

+ Công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, quản trị;

+ Toàn bộ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

+ Đại diện Chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 của Chi cục;

+ Các công tác khác do Giám đốc Sở KH&CN giao.

- Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp theo dõi: Phòng Nghiệp vụ 1.

2. PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG: ông Nguyễn Ngọc Ngô

Điện thoại: 0252. 3754029

Email: ngonn@skhcn.binhthuan.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Được ủy quyền xử lý công việc của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khi Chi cục trưởng đi công tác, vắng mặt tại cơ quan dài ngày và báo cáo kết quả xử lý công việc cho Chi cục trưởng.

- Chủ tài khoản thứ hai.

- Giúp Chi cục trưởng trực tiếp chỉ đạo:

+ Hoạt động quản lý tiêu chuẩn, chất lượng, mã số mã vạch;

+ Hoạt động ISO trong các cơ quan hành chính công;

 + Hoạt động năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;  giải thưởng chất lượng quốc gia; triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

+ Hoạt động thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).

+ Hoạt động Wesbsite Chi cục.

+ Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý.

+ Các công tác khác do Chi cục trưởng phân công.

- Trực tiếp theo dõi: Phòng Nghiệp vụ 2.

- Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và cấp trên về lĩnh vực công tác được phân công và uỷ quyền.

  


Các tin tiếp
BAN LÃNH ĐẠO   (23/9/2016)