Thực hiện phép đo đối chứng trong thương mại bán lẻ

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, thì phép đo đối chứng được thực hiện như sau:

Chi tiết
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

Ngày 27/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chi tiết
Bình Thuận: Đã xây dựng mới 06 trạm và nâng cấp 08 trạm cân đối chứng trong năm 2016

Để tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp xây dựng mới, duy trì hoạt động các trạm cân đối chứng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đầu năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các Phòng Kinh tế&Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố đăng ký xây dựng mới và nâng cấp các trạm cân đối chứng trong chương trình phối hợp công tác, đồng thời thường xuyên liên hệ để hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật cùng các địa phương nâng cấp, xây dựng trạm cân đối chứng theo mẫu quy định. Vì vậy, công tác xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trong năm đạt kết quả tương đối tốt.

Chi tiết
Tổng số : 3 bài viết
Trang
1