Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

Ngày 27/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.Theo đó các phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ để xác định khối lượng hàng hóa trong mua bán hàng hóa tiêu dùng thông thường tại các chợ, trung tâm thương mại, điểm bán lẻ có sự chứng kiến của người mua và người bán phải đảm bảo lượng thiếu cho phép theo quy định.

Đồng thời, cân dùng để sử dụng thực hiện phép đo khối lượng trong thương mại, bán lẻ phải đảm bảo các yêu cầu sau: Có phạm vị cân phù hợp với khối lượng hàng hóa cần cân theo quy định; đã được kiểm định tại tổ chức kiểm định được chỉ định; các bộ phận, chi tiết của cân phải phù hợp với mẫu đã được phê duyệt; các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường cơ bản của cân phải được niêm phong, kẹp chì của tổ chức kiểm định được chỉ định.

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, UBND cấp huyện, xã và Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại có trách nhiệm thực hiện phép đo đối chứng để kiểm tra sự phù hợp với quy định về lượng thiếu theo quy định.  

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2017.

Xem chi tiết thông tư tại đây./.
Thanh Linh

Các tin tiếp
Tăng cường quản lý về đo lường trong mua bán tại các chợ, khu du lịch   (5/7/2023)
Tình hình xây dựng và và hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2020   (7/1/2021)
Thực hiện phép đo đối chứng trong thương mại bán lẻ   (27/7/2017)
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ   (20/7/2017)
Bình Thuận: Đã xây dựng mới 06 trạm và nâng cấp 08 trạm cân đối chứng trong năm 2016   (13/2/2017)