Tình hình kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2018
Triển khai Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra h xâoạt độngy dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018, đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tại chỗ đạt 100% kế hoạch giao.

Đoàn Kiểm tra Sở KH&CN kiểm tra tại UBND thị trấn Ma Lâm


Theo Kế hoạch, đối tượng kiểm tra: gồm 91 đơn vị đang triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. Trong đó, kiểm tra qua hồ sơ và báo cáo gồm 71 cơ quan, đơn vị và kiểm tra tại trụ sở gồm 20 cơ quan (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin – Truyền thông, Ban Thi đua – Khen thưởng, Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Chi cục Phát triển Nông thôn, UBND huyện Bắc Bình, UBND huyện Phú Quý, UBND thành phố Phan Thiết và UBND các xã, phường, thị trấn gồm: Thắng Hải, Tân Thắng (huyện Hàm Tân); Hàm Minh, Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam); Tam Thanh, Ngũ Phụng (huyện Phú Quý); Mê Pu, Võ Xu (huyện Đức Linh); Tân Tiến, Phước Hội (Thị xã La Gi); Ma Lâm, Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc).
Nhìn chung, các cơ quan đã triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 phù hợp theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Về phạm vi áp dụng HTQLCL: Các cơ quan, đơn vị đã triển khai áp dụng HTQLCL cho tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và các phòng, ban. Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính được các cơ quan tuân thủ theo quy trình đã ban hành trong hệ thống.
Về hoạt động công bố HTQLCL: Tại thời điểm kiểm tra, phần lớn các cơ quan đã kịp thời công bố lại HTQLCL phù hợp theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, do số lượng thủ tục hành chính giải quyết tại cơ quan có sự thay đổi theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Về hoạt động duy trì, áp dụng: Các cơ quan đã xây dựng kế hoạch duy trì, áp dụng hàng năm, xây dựng Mục tiêu chất lượng và có kế hoạch triển khai. Việc thực hiện lưu trữ tài liệu, hồ sơ theo quy định, các tài liệu bên ngoài, tài liệu nội bộ được kiểm soát, cập nhật thường xuyên. Việc thực hiện khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân được đơn vị triển khai đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của Tiêu chuẩn và kiện toàn Ban chỉ đạo ISO của cơ quan được thực hiện kịp thời. Hoạt động đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo được các cơ quan triển khai theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Đoàn Kiểm tra Sở KH&CN kiểm tra tại UBND huyện Bắc Bình
Bên cạnh các mặt đạt được, một số cơ quan có vận hành HTQLCL và thực hiện hoạt động duy trì nhưng chưa đầy đủ, chưa đáp ứng theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cũng như Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc phân phối, lưu trữ tài liệu, hồ sơ của một số đơn vị chưa được khoa học; Hoạt động đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo chưa được sâu kỹ, chưa đánh giá cụ thể về công việc chuyên môn đang thực hiện tại các bộ phận để tìm kiếm các cơ hội cải tiến; kỹ năng đánh giá nội bộ của cán bộ, công chức chưa cao; Quy trình giải quyết thủ tục hành chính của các phòng chưa được phê duyệt đầy đủ và phân phối kịp thời để các phòng áp dụng…
Trong quá trình kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các đơn vị tiếp tục thực hiện các hoạt động duy trì áp dụng tốt HTQLCL như: Giải quyết công việc đúng quy trình tác nghiệp như đã xây dựng theo TCVN ISO 9001; cải tiến mục tiêu chất lượng; nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, khắc phục các điểm không phù hợp; lưu trữ tài liệu, hồ sơ theo quy trình …, Sở Khoa học và Công nghệ cũng kiến nghị UBND huyện, thành phố đôn đốc, có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường trực thuộc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2018 để đảm bảo tiến độ triển khai áp dụng HTQLCL của UBND tỉnh.
Dự kiến trong Quý III – IV năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục kiểm tra 71 đơn vị còn lại thông qua hình thức báo cáo và các bằng chứng áp dụng, duy trì HTQLCL hàng năm của đơn vị./.
Lê Xin

Các tin tiếp
Kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính năm 2019   (22/5/2019)
Kết quả kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2019   (26/4/2019)
Kiểm tra việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh   (26/4/2019)
Thông báo tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các UBND cấp xã năm 2019   (11/4/2019)
Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh   (5/4/2019)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2019   (1/4/2019)
Công bố mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015   (27/3/2019)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã năm 2019.   (5/3/2019)
Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2019   (5/3/2019)
Thông báo tập huấn viết tài liệu chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (18/1/2019)
Một số nội dung triển khai xây dựng, duy trì HTQLCL trong năm 2019   (18/1/2019)
Dự thảo Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước   (15/1/2019)
Giao dự toán kinh phí triển khai HTQLCL năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2018   (15/1/2019)
Hướng dẫn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND thị xã La Gi   (2/1/2019)
Kết quả kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2018   (2/1/2019)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã   (21/12/2018)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã năm 2018   (23/11/2018)
Tập huấn về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh   (23/11/2018)
Điều chỉnh cấp kinh phí triển khai HTQLCL cho UBND cấp xã năm 2018   (23/11/2018)
Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015   (17/10/2018)
Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (8/10/2018)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 qua báo cáo của các đơn vị năm 2018   (2/10/2018)
Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã trong năm 2018   (6/9/2018)
Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các UBND cấp xã của tỉnh Bình Thuận   (30/8/2018)
Tình hình kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2018   (30/8/2018)
Kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại UBND thành phố Phan Thiết   (24/8/2018)
Kết quả triển khai áp dụng Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của Tỉnh Bình Thuận   (16/8/2018)
Những điểm thay đổi của ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008   (10/8/2018)
Tập huấn giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015   (27/7/2018)
Kết quả triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018   (20/7/2018)
Hướng dẫn hoạt động tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực hành chính công   (20/7/2018)
Hướng dẫn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND huyện Hàm Tân   (3/7/2018)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Bắc Bình   (3/7/2018)
Thông báo tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015   (3/7/2018)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL tại Thị trấn Ma Lâm   (18/6/2018)
Ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại tỉnh Bình Thuận   (29/5/2018)
Chi cục TC-ĐL-CL làm việc với 29 UBND cấp xã về triển khai xây dựng ISO   (18/4/2018)
Thông báo lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015   (23/3/2018)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại UBND cấp xã năm 2018   (23/3/2018)
Chi cục TC-ĐL-CL tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008   (4/12/2017)
Thông báo tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong tháng 11/2017   (27/10/2017)
Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương xây dựng HTQLCL   (18/10/2017)
Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Ban Tôn giáo từ năm 2018   (6/10/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng HTQLCL tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2017   (3/10/2017)
Trình UBND tỉnh bổ sung Ban Tôn giáo triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018.   (18/9/2017)
Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (18/9/2017)
Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (11/8/2017)
Kết quả kiểm tra hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL trong quý II/2017   (3/8/2017)
Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020   (20/7/2017)
Thông báo mức kinh phí phân khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (26/6/2017)
Hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng mới HTQLCL năm 2017   (19/6/2017)
Tập huấn hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001   (6/6/2017)
Hội nghị tổng kết ISO hành chính công tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016   (5/6/2017)
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL năm 2017 trên địa bàn tỉnh   (20/4/2017)
Hướng dẫn triển khai công tác áp dụng và duy trì HTQLCL trong đơn vị hành chính nhà nước năm 2017   (20/4/2017)
Bình Thuận: Tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho UBND cấp huyện, xã năm 2017   (14/4/2017)
Giao kinh phí thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2017   (12/4/2017)
Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong các cơ quan HCNN của tỉnh giai đoạn 2017-2020   (15/3/2017)
Chi cục TĐC Bình Thuận công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001   (7/3/2017)
Kết quả 03 năm triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016   (23/2/2017)
Một số công việc cần triển khai để nâng cao kết quả thực hiện công tác ISO tại UBND cấp huyện   (20/10/2016)
UBND Thị trấn Lương Sơn công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN 9001:2008   (29/9/2016)