Tình hình và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2022

Trong năm 2022, tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được Chi cục triển khai nghiêm túc, Lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo các phòng thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ và các văn bản liên quan đến thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong giải quyết công việc liên quan đến công dân. Đội ngũ CC-NLĐ làm việc có ý thức kỷ luật, thể hiện được nếp sống văn hóa nơi công sở. Kết quả cụ thể tại các mặt sau:Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện dân chủ: Nhận thức tầm quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của mỗi công chức và người lao động (CC-NLĐ), qua đó phát huy những sáng kiến, kiến nghị góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, Chi cục đã tổ chức hội nghị CC-NLĐ năm 2021 đúng thời gian quy định, duy trì hoạt động Tổ công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân. Ban hành Kế hoạch số 17/KH-CCTĐC ngày 14/01/2022 về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan năm 2022, theo đó chỉ đạo các phòng bám sát các nội dung tại kế hoạch để thực hiện. Định kỳ hàng tháng Chi cục đã phổ biến các văn bản pháp luật và thông tin cần thiết đến CCVC-NLĐ bằng nhiều hình thức để thích ứng với công tác phòng, chống dịch Covid-19 (qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, thư điện tử công vụ của cơ quan, cuộc họp trực tiếp). Đồng thời, cũng đã tổ chức họp giao ban (mỗi tháng một lần) giữa tập thể lãnh đạo với các trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng trước, những công việc làm được, chưa làm được để có giải pháp triển khai trong tháng kế tiếp (với các hình thức phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19). Phục vụ Tổ kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 đối với Chi cục TCĐLCL do Sở KH&CN chủ trì theo Quyết định số 46/QĐ-SKHCN ngày 11/3/2022 của Giám đốc Sở KH&CN.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến quy định liên quan: Thông qua buổi sinh hoạt toàn cơ quan, Chi cục đã lồng ghép tổ chức quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TU, Chỉ thị số 30/CT-TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản chỉ đạo khác của cấp trên đến toàn thể CC-NLĐ.

Về công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, hướng dẫn của cơ quan: Thông qua các ý kiến tại hội nghị CC-NLĐ năm 2021, Chi cục đã rà soát và ban hành lại các Quy chế, hướng dẫn của cơ quan phù hợp các quy định hiện hành:  Quy chế chi tiêu nội bộ (Quyết định số 03/QĐ-CCTĐC ngày 12/01/2022); Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Chi cục TCĐLCL (Quyết định số 04/QĐ-CCTĐC ngày 14/01/2022); Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Chi cục TCĐLCL Bình Thuận (Quyết định số 05/QĐ-CCTĐC ngày 14/01/2022); Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động hàng tháng (Hướng dẫn số 18/HD-CCTĐC ngày 14/01/2022).

Về công tác cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 (Kế hoạch số 27/KH-CCTĐC ngày 27/01/2022). Đồng thời đã triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Chi cục để thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra. Về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ liên quan thủ tục hành chính: Đã tiếp nhận 03 hồ sơ của tổ chức, cá nhân và đã giải quyết 03/03 hồ sơ sớm hẹn. Tham mưu Sở trình UBND tỉnh bãi bỏ 06 thủ tục hành chính và sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (UBND tỉnh ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 và Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 03/10/2022). Văn bản đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính 01 thủ tục hành chính; không đề xuất đơn giản hóa các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2022. Lập danh mục thành phần hồ sơ giải quyết TTHC cần số hóa thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thực hiện công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử Chi cục, Sở và trên bảng thông báo cơ quan; viết tin, bài về cải cách thủ tục hành chính đăng trên trang trang thông tin điện tử Chi cục, Sở và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đinh kỳ, đột xuất đảm bảo thời gian quy định.

Về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản: Chi cục đã ban hành các Quyết định số 08/QĐ-CCTĐC ngày 05/3/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định số 02/QĐ-CCTĐC ngày 12/01/2022 về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 09/QĐ-CCTĐC ngày 15/3/2022 về việc công khai quyết toán Nguồn NSNN và Nguồn khác năm 2021; Quyết định số 54/QĐ-CCTĐC ngày 12/12/2022 về việc công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2022; công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I, II, III và 6 tháng, tất cả được công khai tại cuộc họp cơ quan định kỳ, qua hệ thống thư điện tử công vụ và trang thông tin điện tử Chi cục. Thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng bằng việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, qua đó tiết kiệm được khoản kinh phí để chi lương tăng thêm, cải thiện đời sống cho CC-NLĐ.

Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí: Chi cục đã xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 (Kế hoạch số 35/KH-CCTĐC ngày 15/02/2022) và đã phổ biến qua hệ thống thư điện tử công vụ và trang thông tin điện tử Chi cục, đồng thời cử CC–NLĐ tham dự buổi phổ biến văn bản do Sở KH&CN tổ chức, qua đó đã nâng cao nhận thức của công chức, người lao động về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trong năm, không có công chức, người lao động vị phạm. Đã tổ chức thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022 (theo hướng dẫn của Sở KH&CN và Thanh tra tỉnh).

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2022, không tiếp nhận trường hợp nào đến khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động và CC-NLĐ của Chi cục.

Về vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ: Hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ quy định, tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia đầy đủ các hoạt động do Công đoàn, Chi đoàn Sở KHCN tổ chức. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân: Ban thanh tra nhân dân Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTTND ngày 03/01/2022 và duy trì thực hiện giám sát các hoạt động theo quy định.

Về thực hiện trách nhiệm công vụ của CC-NLĐ: Chi cục đã tổ chức phát động đăng ký thi đua năm 2022 trong toàn cơ quan, qua đó các phòng, đơn vị trực thuộc và từng cá nhân CCVC-NLĐ thực hiện ký kết vào bản đăng ký thi đua. Tham mưu đăng ký và được Giám đốc Sở KHCN phê duyệt 10 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện năm 2022. Theo đó, Lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo, đôn đốc CC-NLĐ tập trung, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Kết quả trong năm 2022 đã hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ được giao. Trình Sở KH&CN nâng bậc lương thường xuyên đối với 02 công chức và 02 người lao động; nâng bậc lương trước thời hạn cho 02 công chức theo quy định.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, Chi cục đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023:

1. Tổ chức tốt Hội nghị công chức và người lao động Chi cục năm 2022. 2. Duy trì tổ chức sinh hoạt, học tập, phổ biến nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức về quy chế dân chủ và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Chỉ thị số 27/CT-TU, Chỉ thị số 30/CT-TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của Thủ tướng Chính phủ

3. Thực hiện rà soát để sửa đổi bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính; rà soát, ban hành các quy chế bám sát nội dung các văn bản cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan.

4. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị.

                                                                                                Thiên Hòa


Các tin tiếp
Kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018   (18/2/2019)
Kết quả thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Công chức, người lao động Chi cục   (18/2/2019)
Kết quả hoạt động tháng 01/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (18/1/2019)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2019   (15/1/2019)
Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 12/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2018   (13/12/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2018   (13/12/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận năm 2018   (3/12/2018)
Kết quả hoạt động tháng 11/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (23/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2018   (14/11/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/11/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 10 năm 2018   (19/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 10/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (10/10/2018)
Kết quả hoạt động tháng 9/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2018   (20/9/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018   (20/9/2018)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (31/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (27/8/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (27/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 8 năm 2018   (22/8/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 7 năm 2018   (20/7/2018)
Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/7/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 6 năm 2018   (19/6/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018   (13/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 06/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (12/6/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/6/2018)
Kết quả hoạt động tháng 05/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (1/6/2018)
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (29/5/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 5 năm 2018   (29/5/2018)
Kết quả hoạt động tháng 04/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 4 năm 2018   (16/4/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 3 năm 2018   (16/3/2018)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tháng đầu năm 2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2018   (14/3/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018   (14/3/2018)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 02 năm 2018   (26/2/2018)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2018   (26/2/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 01 năm 2018   (18/1/2018)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong năm 2017   (25/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017   (21/12/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 12 năm 2017   (21/12/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2017   (8/12/2017)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (17/11/2017)
Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 11 năm 2017   (17/11/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2017   (18/10/2017)
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Chi cục TĐC Bình Thuận   (18/10/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2017   (6/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (18/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2017   (14/9/2017)
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 9 tháng đầu năm 2017   (5/9/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (23/8/2017)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018-2020   (21/8/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017   (11/8/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (13/7/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7/2017   (10/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận   (5/7/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (19/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 6/2017   (12/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (7/6/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017   (6/6/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/6/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (17/5/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5/2017   (12/5/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (17/4/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (12/4/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2017   (12/4/2017)
Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (21/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (21/3/2017)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2017 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (14/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2017   (13/3/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2017   (7/3/2017)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (14/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2017   (13/2/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2017   (11/1/2017)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 11/2016   (9/12/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016   (7/12/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 11/2016   (18/11/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016   (18/11/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (3/11/2016)
Công tác quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng được thực hiện tốt trong năm 2016   (21/10/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (20/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016   (17/10/2016)
Kết quả hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2016   (5/10/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 9 tháng đầu năm 2016   (28/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC quý III/2016   (28/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực TĐC 6 tháng đầu năm 2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 4/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 2/2016   (6/9/2016)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 1/2016   (6/9/2016)