Các phòng, đơn vị trực thuộc

1/ Phòng Hành chính – Tổng hợp (Nhận và trả kết quả)

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Ngọc Ngô

- Phó trưởng phòng: Bà Phạm Thị Cúc

- Điện thoại: 0252. 754027

- Chức năng - nhiệm vụ:

a/Chức năng:

- Đảm bảo công tác tài chính và nhu cầu cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của Chi cục.

- Thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ phục vụ cho việc điều hành của cấp trên đối với Chi cục, của lãnh đạo Chi cục đối với các phòng và sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị.

- Thực hiện công tác quản lý cán bộ, phổ biến chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

- Tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch, tổng hợp hoạt động của các phòng, đơn vị để giúp lãnh đạo Chi cục điều hành, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

b/Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn thuộc Chi cục thực hiện nội quy, quy chế làm việc và các quy chế khác do Chi cục ban hành.

- Phổ biến và hướng dẫn chế độ, chính sách, thủ tục quy định … có liên quan đến quyền, lợi ích về tài chính cho CB, CC thực hiện đúng chế độ chi tiêu và mục đích.

- Tổ chức họp, điều phối phương tiện làm việc, đi lại phục vụ kịp thời và thuận lợi cho các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức phối hợp hoạt động các phòng, đơn vị để đảm bảo sự điều hành của lãnh đạo.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch với các phòng chức năng tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, đảm bảo cơ sở vật chất cho mọi hoạt động thường xuyên của Chi cục.

- Tổ chức phòng gian bảo mật, an ninh trật tự, phòng chống hỏa hoạn đảm bảo an toàn cơ quan, tổ chức kiểm kê tài sản hàng năm.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính quý, năm, 5 năm của Chi cục theo quy định trình Chi cục trưởng phê duyệt.

- Tổng hợp báo cáo mọi hoạt động của Chi cục theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định của Pháp luật

- Thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định về chế độ trình ký các loại sổ sách, chứng từ.

- Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, tham mưu đề xuất nâng lương, theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, nghỉ phép…

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục giao.

Chi tiết
Tổng số : 1 bài viết
Trang
1