CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1/ Phòng Nghiệp vụ 1

- Trưởng phòng: 

- Điện thoại: 0252. 2754027 - 3754028

- Chức năng - nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chi cục; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, đảm bảo công tác tài chính và nhu cầu cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của Chi cục; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường; thanh, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; triển khai Đề án 996 của Thủ tướng Chính phủ Đề án ‘Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế đến 2025, định hướng đến 2030’; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đo lường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2/ Phòng Nghiệp vụ 2

- Trưởng phòng: 

- Điện thoại:  0252. 3828513 - 3754042

- Chức năng - nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3/ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Giám đốc: Ông Lương Đình Quát - Điện thoại: 0252. 754139

- Phó giám đốc:

+ Bà Ngô Minh Toàn - Điện thoại: 0252. 822390

+ Ông Nguyễn Hoàng Bảo Tâm

- Chức năng - nhiệm vụ:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật.

a) Phòng Hành chính (Nhận mẫu)

- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hạnh

- Điện thoại: 0925847924

b) Phòng Thử nghiệm

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Tín

- Điện thoại: 

c) Phòng Kiểm định

- Phó Trưởng phòng:

- Điện thoại: 

d) Phòng Tư vấn phát triển dịch vụ

- Phó Trưởng phòng: Ông Dương Hữu Tâm

- Điện thoại: 0833777069

Chi tiết
Tổng số : 1 bài viết
Trang
1