Quản lý đo lường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng cân ô tô

Theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, thì cân ô tô được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán là loại phương tiện đo nhóm 2 bắt buộc phải thực hiện kiểm định với chu kỳ kiểm định là 12 tháng.

Chi tiết
Tổng cục TCĐLCL ban hành 10 quy trình kiểm định cho các phương tiện đo sử dụng trong lĩnh vực quan trắc môi trường

Ngày 28/6/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1241/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Chi tiết
Tổng cục TCĐLCL ban hành 04 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Ngày 16/6/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1141/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. 
Chi tiết
Phổ biến văn bản về công tác tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

Triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019) và “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” (kèm theo Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021). Nay, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phổ biến những văn bản nêu trên đến các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được biết, thực hiện.

Chi tiết
Chi cục TCĐLCL Bình Thuận hướng dẫn công tác quản lý chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại địa phương

Thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Trong thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã thường xuyên phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư. Vì vậy, hầu hết các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tương đối đầy đủ các quy định nêu tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN.

Chi tiết
Quy định chi tiết và biện pháp quản lý nhà nước về sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

Ngày 10/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2020/TT-BKHCN về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ.

Chi tiết
Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Ngày 19/5/2021 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Thông tư số 03/2021/TT-BXD ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư.

Chi tiết
Thông tư ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT ngày 6/4/2021 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Chi tiết
Thông điệp Ngày Đo lường Thế giới 2021: Đo lường vì sức khỏe

(VietQ.vn) - Ngày đo lường thế giới 20/5/2021 với chủ đề “Đo lường vì sức khỏe”, chủ đề này được chọn để nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của phép đo đối với sức khỏe cũng như đối với hạnh phúc của mỗi chúng ta.

Chi tiết
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn

Ngày 19/4/2021, Bộ Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn.

Chi tiết
Tổng số : 256 bài viết
Trang
12345678910Tiếp