Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN

Ngày 15/6/2018 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Chi tiết
Thực hiện công bố hợp quy đối với dầu nhờn động cơ đốt trong
Kể từ ngày 15/12/2018, dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu phải được công bố hợp quy phù hợp với QCVN 14:2018/BKHCNQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong, vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Thông tư 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018.
Chi tiết
Chi cục TĐC tham gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và nhiệm vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2018.


Khu vực sản xuất gạch không nung


Chi tiết
Bổ sung yêu cầu chung trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để phù hợp với tình hình thực tế. Ngày 16/5/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Theo đó, Nghị định đã bổ sung Điều 2a như sau:

Chi tiết
Nghị định Chính phủ về kinh doanh khí

Ngày 15/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Nghị định chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018 và thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. Bãi bỏ Chương V của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Chi tiết
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong

Ngày 15/5/2018 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 06/2018/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong.


Chi tiết
Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật phải bảo đảm tuân thủ các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia

Đây là một trong những yêu cầu trong quá trình xây dựng quy chuẩn kỹ thuật được quy định tại Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


Chi tiết
Bổ sung quy định, điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường
Ngày 15/5/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Chi tiết
Thực hiện công bố hàm lượng formaldehyde và các amin thơm trong sản phẩm dệt may từ ngày 01/5/2018
Đây là quy định được Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi bán ra thị trường phải thực hiện tại Thông tư 21/2017TT-BCT ngày 23/10/2017 về việc ban hành Quy chuẩn quốc gia về mức giới hạn hàm lương formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.
Chi tiết
Bình Thuận: Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngày 21/3/2018 vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Tổng số : 103 bài viết
Trang
12345678910Tiếp