Các phòng, đơn vị trực thuộc

1/ Phòng Hành chính – Tổng hợp (Nhận và trả kết quả)

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Ngọc Ngô

- Phó trưởng phòng: Bà Phạm Thị Cúc

- Điện thoại: 0252. 754027

- Chức năng - nhiệm vụ:

a/Chức năng:

- Đảm bảo công tác tài chính và nhu cầu cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của Chi cục.

- Thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ phục vụ cho việc điều hành của cấp trên đối với Chi cục, của lãnh đạo Chi cục đối với các phòng và sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị.

- Thực hiện công tác quản lý cán bộ, phổ biến chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

- Tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch, tổng hợp hoạt động của các phòng, đơn vị để giúp lãnh đạo Chi cục điều hành, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

b/Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn thuộc Chi cục thực hiện nội quy, quy chế làm việc và các quy chế khác do Chi cục ban hành.

- Phổ biến và hướng dẫn chế độ, chính sách, thủ tục quy định … có liên quan đến quyền, lợi ích về tài chính cho CB, CC thực hiện đúng chế độ chi tiêu và mục đích.

- Tổ chức họp, điều phối phương tiện làm việc, đi lại phục vụ kịp thời và thuận lợi cho các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức phối hợp hoạt động các phòng, đơn vị để đảm bảo sự điều hành của lãnh đạo.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch với các phòng chức năng tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, đảm bảo cơ sở vật chất cho mọi hoạt động thường xuyên của Chi cục.

- Tổ chức phòng gian bảo mật, an ninh trật tự, phòng chống hỏa hoạn đảm bảo an toàn cơ quan, tổ chức kiểm kê tài sản hàng năm.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính quý, năm, 5 năm của Chi cục theo quy định trình Chi cục trưởng phê duyệt.

- Tổng hợp báo cáo mọi hoạt động của Chi cục theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định của Pháp luật

- Thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định về chế độ trình ký các loại sổ sách, chứng từ.

- Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, tham mưu đề xuất nâng lương, theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, nghỉ phép…

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục giao.

Chi tiết
Ban lãnh đạo

1. CHI CỤC TRƯỞNG: Bà Lê Thị Kim Ngân

Điện thoại: 0252.822766

Email: nganltk@skhcn.binhthuan.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của Chi cục theo chế độ thủ trưởng và theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh quy định.
- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương do Sở KH&CN và Tổng cục giao.
- Chủ tài khoản thứ nhất.
- Theo dõi hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng huyện Đức Linh, Tánh Linh, thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết.
- Trực tiếp chỉ đạo:
+ Công tác quản lý tài chính.
+ Công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, quản trị.
+ Toàn bộ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
+ Hoạt động quản lý tiêu chuẩn chất lượng.
+ Công tác thanh tra, kiểm tra tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng.
+ Đại diện Chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 của Chi cục.
+ Các công tác khác do Giám đốc Sở KH&CN giao.


Chi tiết
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu Tổ chức của Chi cục TC-ĐL-CL

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
CHI CỤC TC-ĐL-CL BÌNH THUẬN

(Theo Quyết định số 107/QĐ-SKHCN ngày 01/8/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận)

  Vị trí và chức năng
1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thanh tra chuyên ngành, thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi tiết
Tổng số : 3 bài viết
Trang
1