Quản lý đo lường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng cân ô tô

Theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, thì cân ô tô được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán là loại phương tiện đo nhóm 2 bắt buộc phải thực hiện kiểm định với chu kỳ kiểm định là 12 tháng.

Chi tiết
Tổng cục TCĐLCL ban hành 10 quy trình kiểm định cho các phương tiện đo sử dụng trong lĩnh vực quan trắc môi trường

Ngày 28/6/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1241/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Chi tiết
Tổng cục TCĐLCL ban hành 04 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Ngày 16/6/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1141/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. 
Chi tiết
Phổ biến văn bản về công tác tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

Triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019) và “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” (kèm theo Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021). Nay, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phổ biến những văn bản nêu trên đến các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được biết, thực hiện.

Chi tiết
Chi cục TCĐLCL Bình Thuận hướng dẫn công tác quản lý chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại địa phương

Thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Trong thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã thường xuyên phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư. Vì vậy, hầu hết các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tương đối đầy đủ các quy định nêu tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN.

Chi tiết
Thông điệp Ngày Đo lường Thế giới 2021: Đo lường vì sức khỏe

(VietQ.vn) - Ngày đo lường thế giới 20/5/2021 với chủ đề “Đo lường vì sức khỏe”, chủ đề này được chọn để nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của phép đo đối với sức khỏe cũng như đối với hạnh phúc của mỗi chúng ta.

Chi tiết
Ban hành Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ra Quyết định 510/QĐ-BKHCN về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.
Chi tiết
Tổng cục TCĐLCL ban hành 12 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ký Quyết định số 816/QĐ-TĐC ngày 29/4/2021 ban hành 12 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Chi tiết
Kết quả tham gia phối hợp Đoàn thanh tra chuyên ngành về điện và đo lường do Sở Công Thương chủ trì năm 2021

Trong tháng 4/2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp cử công chức tham gia Đoàn thanh tra do Sở Công Thương chủ trì tổ chức thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và Luật Đo lường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021 đối với 04 đơn vị tại các huyện Phú Quý, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi.

Chi tiết
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận ban hành Quy tắc ứng xử trong hoạt động thanh tra chuyên ngành TCĐLCL

Thực hiện quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và Công văn số 358/TTBT-VP ngày 17/3/2021 của Thanh tra tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Chi tiết
Tổng số : 104 bài viết
Trang
12345678910Tiếp