Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2019

Nhằm kỷ niệm 69 năm (20/01/1950 - 20/01/2019) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 08/SL thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét và 18 năm ngày Đo lường Việt Nam (20/01) và thực hiện Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg ngày 11/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất lấy ngày 20 tháng 01 hàng năm là Ngày Đo lường Việt Nam. Thực hiện các hướng dẫn tại Công văn số 3633/TĐC-ĐL ngày 11/12/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam năm 2019.


Chi tiết
Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực KHCN năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ KH&CN, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong năm 2018, Sở KH&CN đã chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục TCĐLCL tăng cường công tác thanh- kiểm tra về về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên đại bàn tỉnh Bình Thuận. Phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính.

Chi tiết
Kết quả thanh tra các đơn vị điện lực trên địa bàn Bình Thuận
Trong tháng 10-11/2018, Chi cục đã tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về Đo lường của 03 đơn vị điện lực thuộc địa bàn huyện Đức Linh, Tuy Phong và Thị xã La Gi. Kết quả 03 đơn vị điện lực đều thực hiện tốt các quy định của Luật Đo lường trong việc quản lý và sử dụng phương tiện đo, cụ thể như sau:
Chi tiết
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty Cổ phần Gas Long Sơn
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 40/QĐ-CCTĐC ngày 10/9/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận về việc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với Công ty Cổ phần Gas Long Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình thuận kết luận thanh tra như sau:
Chi tiết
Thông báo kết luận Thanh tra về TCĐLCL tại Công ty CP Kinh doanh Khí Miền nam - Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 41/QĐ-CCTĐC ngày 10/9/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận về việc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với Công ty Cổ phần Kinh doanh Kh Miền Nam- Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận kết luận thanh tra như sau: 

Chi tiết
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

Ngày 06/8/2018, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục.

Chi tiết
Tăng cường kiểm soát phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động y tế

Phương tiện đo được sử dụng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giám định tư pháp và các hoạt động công vụ khác trong lĩnh vực y tế, như: Áp kế, huyết áp kế, nhiệt kế, phương tiện đo điện tim và phương tiện đo điện não là phương tiện đo thuộc nhóm 2 bắt buộc phải kiểm định, kiểm soát về đo lường trước khi đưa vào sử dụng theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Chi tiết
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 10/8/2018 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chi tiết
Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN

Ngày 15/6/2018 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Chi tiết
Nghị định Chính phủ về kinh doanh khí

Ngày 15/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Nghị định chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018 và thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. Bãi bỏ Chương V của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Chi tiết
Tổng số : 46 bài viết
Trang
12345