Năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL Bình Thuận thông báo áp dụng mức thuế suất thuế GTGT
Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Thuận năm 2017
Kết quả hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017
Bình Thuận: Khảo sát chỉ số RON trong xăng sinh học E5 RON 92

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Kết quả hoạt động chuyên môn

- Hoàn thành trình Sở KH&CN đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm theo quyết định số 1313/QĐ – UBND ngày 19/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận;

- Hoàn thành việc xác định giá trị tài sản của Trung tâm trình UBND tỉnh quyết định giao vốn doanh nghiệp và UBND tỉnh đã có Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 về việc Giao tài sản nhà nước cho Trung tâm KT TCĐLCL theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp;

- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn số 16/HD-SKHCN ngày 01/5/2016 của Sở KHCN;

- Tổ chức đánh giá giám sát và đánh giá mở rộng năng lực cơ sở đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và được Bộ TN&MT duy trì chỉ định Trung tâm đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường;