Bản tin TBT số 47

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phát hành Bản tin TBT số 47 (Quý II/2019)
Nhấn vào đây để xem chi tiết Bản tin./.

Thông báo hỗ trợ đào tạo về năng suất chất lượng năm 2019

Thực hiện Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”,

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nhận thức và xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thông báo đến Quý tổ chức, doanh nghiệp việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ đào tạo về nâng cao năng suất chất lượng trong năm 2019 như sau:


Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-SKHCN ngày 20/2/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục đã ban hành kế hoạch số 37/KH-CCTĐC ngày 20/2/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại buổi sinh hoạt định kỳ toàn cơ quan hàng tháng và cử công chức, người lao động (CC-NLĐ) tham gia đầy đủ các buổi  phổ biến văn bản quy phạm pháp luật do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, qua đó đã nâng cao nhận thức của CC-NLĐ về công tác phòng chống tham nhũng.


Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2019

Trong tháng 6 tháng đầu năm 2019, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2019; danh sách UBND cấp xã triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2019


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2019

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện dân chủ

Nhận thức tầm quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của mỗi công chức, viên chức và người lao động (CCVC-NLĐ), qua đó phát huy những sáng kiến, kiến nghị góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh. Chi cục đã chỉ đạo tổ chức hội nghị CCVC-NLĐ năm 2019 đúng thời gian quy định, duy trì hoạt động Tổ công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân.

Hàng tháng, Chi cục tổ chức họp giao ban một lần giữa tập thể lãnh đạo với các trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng trước, những công việc làm được, chưa làm được để có giải pháp triển khai trong tháng kế tiếp.


TIN TỨC

Công văn vừa được ban hành số 1216/TĐC-ĐL của Tổng cục TCĐLCL về việc thực hiện quy định Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó ngày 15 tháng 6 năm 2018, Lãnh đạo Bộ KH&CN đã ký ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 Của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, kể từ ngày 01/7/2019 cột đo xăng dầu phải có in thiết bị ghi, in kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu. 


HOẠT ĐỘNG TBT

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa khi lưu thông trong nước và qua biên giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu), như: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu về an toàn, chất lượng; yêu cầu về ghi nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng ký nhập khẩu; các thủ tục kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn;… Bài viết đề cập đến một số công việc được cho là cấp bách để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật trong thương mại thời gian tới


KẾT QUẢ CÔNG TÁC