Mời tham dự Lớp tập huấn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020

Nhằm triển khai tốt Kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2020. Đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG trên địa bàn thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam nắm vững và thực hiện đầy đủ các nội dung quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020.

Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương trong tháng 9 năm 2020

Trong tháng 9 năm 2020, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu kế hoạch xây dựng Nghị quyết quy định mức chi tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Bình Thuận năm 2021.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Bình Thuận năm 2021

Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3454/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Bình Thuận năm 2021. Với mục tiêu là Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Binh Thuận bảo đảm có hiệu lực trước ngày 01/7/2021.

Quản lý đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp với bộ tiêu chuẩn ISO 56000

(Tcvn.gov.vn) Đổi mới sáng tạo thể hiện tính mới hoặc sự thay đổi cơ bản, qua đó tạo ra giá trị mới hoặc thay đổi các giá trị hiện có.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3454/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Bình Thuận năm 2021. Với mục tiêu là Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Binh Thuận bảo đảm có hiệu lực trước ngày 01/7/2021.

TRUNG TÂM KT TĐC

Ngành nông nghiệp là ngành sản xuất lương thực, thực phẩm cho nhu cầu xã hội. Ở nước ta, nông nghiệp đóng vai trò quan trong đối với sự phát triển của kinh tế. Ngày nay, sản xuất nông nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn; một trong những khó khăn đó là vấn đề dịch hại đối với cây trồng. 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Trong tháng 9 năm 2020, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu kế hoạch xây dựng Nghị quyết quy định mức chi tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Bình Thuận năm 2021.