Chi cục TCĐLCL Bình Thuận hướng dẫn công tác quản lý chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại địa phương

Thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Trong thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã thường xuyên phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư. Vì vậy, hầu hết các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tương đối đầy đủ các quy định nêu tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN.

Loạt tiêu chuẩn cải thiện môi trường, giúp định hình một tương lai bền vững

(VietQ.vn) - Đạt được trung tính carbon vào năm 2030 là một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi hành động quyết liệt trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn ISO từ lâu đã được xem là công cụ để các tổ chức và quốc gia thực hiện thay đổi hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu này, đồng thời là chất xúc tác cho các công nghệ mới mang tính cách mạng. Bằng cách xác định chính xác thông lệ quốc tế tốt nhất và thuật ngữ rõ ràng, họ cung cấp nền tảng để từ đó để cải tiến và đổi mới.

Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Singapore thông báo Dự thảo quy định về ghi nhãn dinh dưỡng

(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo G/TBT/SGP/59, Singapore thông báo Dự thảo Quy định về Thực phẩm (Sửa đổi) 2021.

Quy định chi tiết và biện pháp quản lý nhà nước về sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

Ngày 10/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2020/TT-BKHCN về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ.

TIN TỨC

Thực hiện quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và Công văn số 358/TTBT-VP ngày 17/3/2021 của Thanh tra tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

TRUNG TÂM KT TĐC

rong những năm qua, phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận không ngừng mở rộng đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ kiểm nghiệm viên. Đặc biệt đầu tư các thiết bị phân tích chỉ tiêu hóa học như: HPLC, LC/MS/MS, GC/MS/EDC, ICP/MS, AAS, sắc ký ion… Phương pháp kiểm nghiệm được áp dụng theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế: TCVN, ISO, AOAC, …Bên cạnh đó, phòng thử nghiệm luôn duy trì được sự chỉ định của các Bộ ngành về các lĩnh vực an toàn thực phẩm, nông lâm thuỷ sản, quan trắc chất lượng môi trường phục vụ quản lý nhà nước tại Bình Thuận.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Trong tháng 4 năm 2021, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN ban hành các văn bản: Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2012-2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 04/2021.