Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN

Ngày 15/6/2018 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Thực hiện công bố hợp quy đối với dầu nhờn động cơ đốt trong

Kể từ ngày 15/12/2018, dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu phải được công bố hợp quy phù hợp với QCVN 14:2018/BKHCNQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong, vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Thông tư 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018.

Năm 2025, sẽ có ít nhất 200 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận

Năm 2025, mục tiêu của đề án là công nhận ít nhất 200 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận trong khuôn khổ Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (CIPM-MRA).

Ngày 6/7, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức cuộc họp về Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.


Kết quả hoạt động tháng 07/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã bám sát nhiệm vụ được giao để triển khai hoạt động và đạt được một số kết quả. Trong tháng qua, Trung tâm đã tổ chức bình xét, đề nghị  khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 theo văn bản số 51/SKHCN-VP ngày 18/6/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ.


Thông báo đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018 (đợt 2)

Thực hiện Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” (viết tắt là Chương trình NSCL),

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 04 tổ chức, doanh nghiệp. Các hồ sơ này đã được Chi cục tổ chức thẩm định, xét chọn, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Tiếp tục thúc đẩy phong trào nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo đến Quý tổ chức, doanh nghiệp việc đăng ký tham gia Chương trình NSCL năm 2018 (đợt 2) để nhận các hỗ trợ từ Chương trình như sau:


TIN TỨC

Để chuẩn bị các điều kiện cho công tác thanh tra chuyên ngành khoa học công nghệ năm 2018, từ ngày 03/7 đến ngày 05/7/2018, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tập huấn "Nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ" tại tỉnh Bình Định, theo đó hoạt động thanh tra chuyên ngành KH&CN năm 2018 gồm các cuộc thanh tra: Một là thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu; sử dụng mã số mã vạch; Hai là thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nông thôn miến núi” (Chương trình NTMN) giai đoạn từ năm 2011 đến nay.

HOẠT ĐỘNG TBT

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa khi lưu thông trong nước và qua biên giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu), như: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu về an toàn, chất lượng; yêu cầu về ghi nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng ký nhập khẩu; các thủ tục kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn;… Bài viết đề cập đến một số công việc được cho là cấp bách để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật trong thương mại thời gian tới


KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã bám sát nhiệm vụ được giao để triển khai hoạt động và đạt được một số kết quả. Trong tháng qua, Trung tâm đã tổ chức bình xét, đề nghị  khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 theo văn bản số 51/SKHCN-VP ngày 18/6/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ.