Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong năm 2023, công tác cải cách hành chính tại Chi cục được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai thủ tục hành chính. Chi cục thực hiện duy trì tốt việc áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản để giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được Lãnh đạo Chi cục quan tâm, chỉ đạo sâu sát; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, kết quả cụ thể về các mặt như sau:Về công tác chỉ đạo điều hành: Chi cục đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 (Kế hoạch số 19/KH-CCTĐC ngày 03/02/2023), Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 tại Chi cục (Kế hoạch số 23/KH-CCTĐC ngày 08/02/2023). Đồng thời đã triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc Chi cục để thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch đề ra.

Đồng thời triển khai các văn bản do Sở KH&CN ban hành liên quan đến công tác cải cách hành chính đến các phòng, đơn vị thuộc Chi cục để biết thực hiện: Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế đánh giá xếp loại CCHC năm 2022; Kế hoạch về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng cao chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS; Kế hoạch về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Kế hoạch về thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Công văn số về việc triển khai Bộ chỉ số và báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm cấp tỉnh tại Sở KH&CN.

Để tăng cường công tác cải cách hành chính tại cơ quan trong năm 2023, Chi cục cũng đã ban hành Công văn số 77/CCTĐC-NV1 ngày 04/4/2023 đề nghị các phòng triển khai thực hiện. Đồng thời đã phục vụ Đoàn kiểm tra của Sở KH&CN về kiểm tra nội bộ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 theo Kế hoạch số 321/KH-SKHCN ngày 21/3/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023. Qua kiểm tra, Chi cục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Triển khai Kế hoạch số 52/KH-SKHCN ngày 27/3/2023 của Sở KH&CN về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023”, Chi cục đã tham gia 05 giải pháp/sáng kiến. Kết quả, được Hội đồng chấm điểm của Sở công nhận 03 giải pháp/sáng kiến đạt giải nhất, nhì và ba trong cuộc thi.

Trong năm, Chi cục thực hiện tuyên tuyền các CCVC-NLĐ tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Bình Thuận do Sở Nội vụ tổ chức theo Kế hoạch số 2416/KH-SNV ngày 26/9/2023, với 144 lượt người tham gia. Ngoài ra, Chi cục thường xuyên đăng tin bài trên trang thông tin điện tử cơ quan nhằm phổ biến, tuyên truyền và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 đến tổ chức, cá nhân cũng như toàn thể công chức, viên chức người lao động được biết.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 tại Chi cục (Kế hoạch số 23/KH-CCTĐC ngày 08/02/2023). Tham mưu văn bản về rà soát, đánh giá đơn giản hóa TTHC năm 2023; rà soát, thống kê và lập danh mục kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực; đề xuất danh mục TTHC thí điểm nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại bộ phận một cửa của Trung tâm Hành chính công; rà soát, thống kê TTHC nội bộ theo Quyết định số số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đăng ký danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (Công văn số 73/CCTĐC-NV1 ngày 30/3/2023).

Rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai dịch vụ công trực tuyến; đề xuất danh mục và tỷ lệ ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Đăng ký danh mục TTHC triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình, triển khai thanh toán trực tuyến trong năm 2023. Triển khai rà soát thủ tục hành chính nội bộ liên quan đến nhiệm vụ Chi cục.

Trong năm 2023, Chi cục tiếp nhận và giải quyết 11/11 hồ sơ của cá nhân, tổ chức đúng và sớm hẹn. Không có nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tham mưu và được Sở KH&CN phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của Chi cục. Tham mưu Giám đốc Sở KH&CN bổ nhiệm lại chức danh Chi cục trưởng. Xây dựng kế hoạch và thực hiện tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL giải quyết cho thôi việc đối với 03 viên chức theo nguyện vọng, tuyển dụng 02 người lao động. Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL thực hiện bổ nhiệm 03 viên chức giữ chức vụ Phó Trưởng các phòng thuộc Trung tâm; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho 01 viên chức.

Về cải cách chế độ công vụ, công chức: Đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động năm 2023. Thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý CBCCVC; báo cáo việc thực hiện biên chế năm 2023 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2024. Thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của công chức làm việc tại cơ quan, đơn vị. Xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Triển khai thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo quy định định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP cho 03 người lao động tại Chi cục.

Chi cục cử 04 lượt công chức tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa; lớp đào tạo cán bộ tư vấn, hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường; 14 lượt công chức tham gia lớp tập huấn về nghiệp vụ Giải thưởng chất lượng quốc gia, hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học công nghệ năm 2023 tại Cần Thơ, hội thảo Hướng dẫn triển khai hỗ trợ DNNVV theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, Thông tư số 26/2022/TT-BKHĐT và Thông tư số 52/2023/TT-BTC tại TP.Hồ Chí Minh, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số do Sở Nội vụ tổ chức.

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL cử 19 lượt viên chức tham gia các lớp đào tạo trong các lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định, HTQLCL, khóa đào tạo nguồn nhân lực để thành lập tổ chức trung gian KHCN, hiệu chuẩn cân không tự động (cấp I, II, III, IV), phát triển mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 08 lượt viên chức tham gia hội thảo tập huấn trong công tác chuyên môn và công tác khác, lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên và chuyên viên chính.

Nâng bậc lương thường xuyên cho 03 công chức, 05 viên chức và đề nghị phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 01 công chức. Triển khai công tác xét, công nhận sáng kiến năm 2023. Chi cục cũng đã thực hiện đảm bảo các quy định về tuyển dụng, sử dụng và bố trí công chức tại đơn vị. Đề nghị Giám đốc Sở xem xét, quyết định bổ nhiệm ngạch công chức chuyên ngành kế toán; chuyển ngạch chuyên viên (mã số ngạch 01.003) cho 01 công chức; xem xét, quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho 01 công chức sau thời gian tập sự theo quy định. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 32-CT/TU ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Về cải cách tài chính công: Chi cục tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục sau Hội nghị CC-NLĐ năm 2022 (Quyết định số 01/QĐ-CCTĐC ngày 03/01/2023).

Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được duy trì và phát huy hiệu quả trong việc phục vụ cải cách hành chính. Thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua hệ thống thông tin điện tử của tỉnh Bình Thuận; 100% văn bản được ký số, gửi và xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. Định kỳ, thực hiện viết tin, bài về cải cách hành chính đăng trên trang website Chi cục và website Sở.

Chi cục tiếp tục áp dụng và duy trì đạt hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2023: Triển khai xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến; xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch rủi ro và cơ hội năm 2023; sửa đổi bổ sung tài liệu HTQLCL ISO 9001:2015 năm 2023 của Chi cục; tổ chức đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo năm 2023.


Về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước: Báo cáo kết quả về tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Bình Thuận năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoạt động duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 qua hồ sơ, báo cáo năm 2022; văn bản triển khai công tác duy trì, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2023.

Hướng dẫn và đôn đốc 18 UBND cấp xã triển khai xây dựng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023. Tổ chức 01 lớp tập huấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 18 UBND cấp xã năm 2023 và tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn các hoạt động duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND cấp xã, UBND cấp huyện với 560 lượt cán bộ, công chức tham dự. 

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 02/3/2023 về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2023. Đến nay, đã thực hiện kiểm tra trực tiếp 34/34 cơ quan và đang kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo 110 cơ quan đảm bảo theo Kế hoạch. Bên cạnh đó, Chi cục đang tổ chức kiểm tra đối với các UBND cấp xã triển khai xây dựng HTQLCL trong năm 2023 (đã kiểm tra 7/18 cơ quan).

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, Chi cục đề ra một số nhiệm vụ để thực hiện trong năm 2024, như sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 32-CT/TU ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/04/2019 của UBND tỉnh, đảm bảo các hồ sơ giải quyết cho công dân đúng và sớm hẹn.

Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2024.

Phạm Cúc


Các tin tiếp
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ   (8/4/2024)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình   (20/3/2024)
Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước   (13/3/2024)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch Nâng cao năng lực cạnh tranh, sự hài lòng của người dân doanh nghiệp và cải thiện các chỉ số PAR, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh Bình Thuận trong năm 2024   (28/2/2024)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong quý I năm 2024 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2024)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024   (16/2/2024)
Chi cục TCĐLCL Bình Thuận triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024   (6/2/2024)
Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024   (5/2/2024)
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng   (16/1/2024)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024   (4/1/2024)
Ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức   (3/1/2024)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (30/11/2023)
Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công   (30/11/2023)
Chỉ thị Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp   (31/10/2023)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số   (12/10/2023)
Công tác cải cách hành chính tại Chi cục trong 9 tháng đầu năm 2023   (27/9/2023)
Bộ nội vụ hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử   (26/9/2023)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia   (20/9/2023)
QUY ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG TỔ CHỨC KH&CN CÔNG LẬP   (13/9/2023)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2023 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/8/2023)
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ   (22/8/2023)
Bộ Nội vụ bãi bỏ 10 Thông tư quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức   (17/8/2023)
Nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023   (8/8/2023)
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức   (31/7/2023)
Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công   (19/7/2023)
THÔNG BÁO Ứng dụng mã QR để tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ   (6/7/2023)
Chính phủ quy định mới về tinh giản biên chế   (6/6/2023)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2023 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (29/5/2023)
Chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh   (29/5/2023)
Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức   (24/5/2023)
Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước   (19/5/2023)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình triển khai trong năm 2023   (18/5/2023)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh   (20/4/2023)
Nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử   (11/4/2023)
Tăng cường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính tại Chi cục trong năm 2023   (11/4/2023)
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quy định đánh giá công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh   (5/4/2023)
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích   (3/3/2023)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023   (28/2/2023)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong quý I năm 2023 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (28/2/2023)
Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức   (28/2/2023)
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ   (9/2/2023)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023   (3/2/2023)
Quy định mới về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập   (31/1/2023)
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức   (5/1/2023)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023   (30/12/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (2/12/2022)
Từ ngày 1/7/2023 tăng lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng   (2/12/2022)
Bình Thuận ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước   (7/11/2022)
Bình Thuận triển khai thí điểm khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022 thông qua ứng dụng phần mềm điện tử và mã QR   (20/10/2022)
Chính phủ: Ban hành Nghị quyết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp   (12/10/2022)
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025   (12/10/2022)
Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng   (10/10/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (6/9/2022)
Bình Thuận ban hành quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các Cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố   (30/8/2022)
Triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử   (30/8/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 8 tháng đầu năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (25/8/2022)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng   (28/6/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (20/6/2022)
Bình Thuận ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022   (20/6/2022)
UBND tỉnh Bình Thuận công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021   (7/6/2022)
Quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng   (7/6/2022)
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.   (7/6/2022)
Quy chế hoạt động của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ   (5/5/2022)
Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính   (8/4/2022)
Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục TCĐLCL   (25/2/2022)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2021 tại Chi cục TCĐLCL Bình Thuận   (17/2/2022)
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính   (28/1/2022)
Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (24/11/2021)
Bình Thuận ban hành danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2021   (22/11/2021)
Giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030   (16/11/2021)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021   (17/9/2021)
Kết quả công tác cải cách hành chính trong Quý III/2021 tại Chi cục TCĐCL   (17/9/2021)
Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   (31/8/2021)