Bình Thuận: Đã xây dựng mới 06 trạm và nâng cấp 08 trạm cân đối chứng trong năm 2016

Để tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp xây dựng mới, duy trì hoạt động các trạm cân đối chứng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đầu năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các Phòng Kinh tế&Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố đăng ký xây dựng mới và nâng cấp các trạm cân đối chứng trong chương trình phối hợp công tác, đồng thời thường xuyên liên hệ để hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật cùng các địa phương nâng cấp, xây dựng trạm cân đối chứng theo mẫu quy định. Vì vậy, công tác xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trong năm đạt kết quả tương đối tốt.Cụ thể trong năm 2016, các địa phương đã xây dựng mới 06 trạm cân đối chứng nâng tổng số trạm cân đối chứng trên toàn tỉnh là 51 trạm, trong đó nổi bật là huyện Hàm Thuận Bắc (02 trạm), Hàm Tân (02 trạm). Đồng thời, các huyện cũng đã tiến hành nâng cấp 08 trạm cân đối chứng theo quy định tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng.

Đồng thời để nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của các trạm cân, Chi cục đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện kiểm tra đột xuất 06 trạm cân đối chứng, qua kiểm tra đã nhắc nhở Ban quản lý các chợ thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng theo quy định tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND.

Nhìn chung, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục thường xuyên phối hợp, hướng dẫn Phòng chức năng các huyện, thị xã, thành phố triển khai nâng cấp và xây dựng mới một số trạm cân đưa vào hoạt động (14 trạm thực hiện xây mới và nâng cấp). Hầu hết các trạm cân đối chứng giao cho Ban quản lý chợ trực tiếp quản lý, mặc dù lực lượng nhân viên mỏng và thực hiện kiêm nhiệm nhưng họ vẫn cố gắng duy trì trạm cân hoạt động thường xuyên phục vụ người tiêu dùng.

Các trạm cân đối chứng khi đưa vào hoạt động đã góp phần hạn chế gian lận thương mại trong buôn bán, tạo nề nếp kinh doanh lành mạnh, bảo vệ lợi ích chính đáng người tiêu dùng; giúp các tiểu thương ý thức được trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo cân đủ, cân đúng lượng hàng hóa đã thỏa thuận, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng chứng kiến, kiểm tra lượng hàng hóa khi mua, từng bước đã hình thành một cơ chế tự quản lý về đo lường tại địa phương./.
Thiên Hòa

Các tin tiếp
Tăng cường quản lý về đo lường trong mua bán tại các chợ, khu du lịch   (5/7/2023)
Tình hình xây dựng và và hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2020   (7/1/2021)
Thực hiện phép đo đối chứng trong thương mại bán lẻ   (27/7/2017)
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ   (20/7/2017)
Bình Thuận: Đã xây dựng mới 06 trạm và nâng cấp 08 trạm cân đối chứng trong năm 2016   (13/2/2017)